arr Ana Sayfa

KVKK

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Cemil Özgür İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Cemil Özgür A.Ş.”) olarak kişisel verilerinizin korunması konusunda, yürürlükte bulunan yasal mevzuat çerçevesinde azami gayret göstermekteyiz. Şirketimiz, kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uyum bakımından, kanunda yer alan temel prensipleri benimsemekte, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

 

1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Aydınlatma

Cemil Özgür İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Cemil Özgür A.Ş.”) olarak, KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek veya devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Cemil Özgür A.Ş., kişisel verilerin veri sorumlusu olarak, verilerin kim tarafından hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, veri toplamanın hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek işlenebilmektedir. Şirketimiz, işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusudur.

Kişisel verileriniz Cemil Özgür A.Ş.’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz KVKK mevzuatında öngörülen ilkelere uygun olarak;

 

   - Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma

   - Doğru ve Gerektiğinde Olmasını Sağlama

   - Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

   - İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Ölçülü ve Sınırlı Olma

   - İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Şekli

Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle şirketimiz birimleri, topluluk şirketleri, internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz,

www.cemilozgur.com.tr internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzer vasıtalardaki formlar ile ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri, gezinme süresi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, konum verileri şeklinde;

Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, ürün veya hizmetlerden yararlanmak, teklif sunmak, öneri ve görüş bildirmek, talep ve şikayetleri iletmek, iş ve/veya staj başvurusunda bulunmak gibi amaçlarla gönderilen; özgeçmiş (cv), teklif ve tanıtım formu, kartvizit, görsel ve işitsel kayıtlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak;

Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla, çağrı merkezlerimizi ve internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer ve organizasyonlara katıldığınızda; işlenebilecek ve toplanabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve faaliyetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli hizmet desteği ve kalitenin sağlanması, şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru, talep, öneri, teklif ve şikayetlerinize cevap verilebilmesi, şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimlerinin sağlanması, şirketimizin ticari ve hizmet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimizin ilgili hizmet politikalarının yürütülmesi ve temini, veri güvenliği kapsamında her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması, sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi, çevrimiçi ziyaret verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin  öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin yasadan doğan sorumluluğunu eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesiyle edinilir. Bu kapsamda, ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, Cemil Özgür A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Cemil Özgür A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması hukuki sebepleri gereği işlenebilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Aktarılması 

6698 sayılı KVKK uyarınca Cemil Özgür A.Ş.’ ile paylaştığınız kişisel verileriniz güvenle saklanmakta olup KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde şirketimiz tarafından ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşılabilmekte veya aktarabilmekteyiz.

Kişisel verileriniz; düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere, KVKK’nın 8. ve  9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

6. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Kişisel verileriniz yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum, gecikmeksizin yasal düzenlemeye uygun olarak Kurul’a bildirilecektir.

 

7. Kişisel Verisi İşlenen Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Cemil Özgür A.Ş.’ye başvuruda bulunarak;

 

   1- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   6- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   7 - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   8 - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

 

8. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, yazılı olarak;

 

   - iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla

   - ıslak imzalı şahsen başvuru aracılığıyla

   - noter aracılığıyla

   - kayıtlı elektronik posta adresi ile

   - şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

   - mobil imza/e-imza içerecek şekilde şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

 

Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde gerekçeli olarak cevaplandırılacaktır. Taleplere ilişkin gerekli işlemler ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Cemil Özgür A.Ş. web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün şartları okumuş, kabul etmiş ve açık rıza beyan etmiş sayılır.

Cemil Özgür A.Ş. yasal düzenlemeler ve şirket politikası gereği, değişiklik, ekleme ve güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik, ekleme ve güncellemeleri yansıtan yeni aydınlatma metni ilgili kişilere internet sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.